Algemene voorwaarden

Als je vragen hebt over onze algemene voorwaarden, stuur ons dan gerust een bericht. We zijn altijd hier om te helpen!

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

Betty’s Trimsalon is de benaming van het trimsalon, eigendom van mevrouw Betty Craeyeveld, met zetel gevestigd te 2040 Berendrecht, Steenovenstraat 17/1, met KBO-nummer BE0874209728 (verder ‘Betty’s Trimsalon’). Betty’s Trimsalon biedt producten en diensten aan met betrekking tot voeding en supplementen, alsook verzorging en allerhande accessoires voor huisdieren, in het bijzonder honden en katten.

Contactgegevens:
Trimsalon: 0494/33.84.07
E-mailadres: betty.craeyeveld@telenet.be

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn vanaf 04 oktober 2023 van toepassing op verkoop van producten of levering van diensten die worden aangeboden door Betty’s Trimsalon. Bepalingen die strijdig zijn met deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing.

Artikel 3 – Prijzen en betaling

De door Betty’s Trimsalon aangerekende prijzen en tarieven zijn inclusief btw. De facturen van Betty’s Trimsalon zijn behoudens andersluidende overeenkomst onmiddellijk en contant betaalbaar. In geval van vertraging in de betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd ten belope van 10% per jaar te rekenen vanaf de factuurdatum. Daarnaast zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn voor de laattijdige betaling ten belope van 10% van het factuurbedrag, zonder dat dit bedrag minder dan 75,- euro kan bedragen. Voormelde schadevergoeding doet geen afbreuk aan de andere rechten die de dienstverstrekker kan doen gelden voor zowel verdere contractuele en buitencontractuele schade als de vergoeding van verdere invorderingskosten. Laattijdige betaling heeft tot gevolg dat alle verschuldigde facturen op naam van dezelfde klant van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden onafhankelijk van hun vervaldag. Elke zelfs tijdelijke aantasting van de solvabiliteit van de klant, zoals daar o.a. zijn de verkoop of inbreng van de gehele onderneming of een gedeelte ervan, overlijden, onbekwaamheid, betalingsmoeilijkheden, vereffening, faillissement, toelating tot een procedure onder de Wet Continuïteit Ondernemingen, toelating tot de collectieve schuldenregeling of elke andere situatie die samenloop doet ontstaan, brengt dezelfde rechtsgevolgen teweeg als een laattijdige betaling.

Indien na afloop van de verzorging van een huisdier blijkt dat Betty's Trimsalon meerwerk heeft moeten verrichten is Betty's Trimsalon gerechtigd dit door te rekenen aan de klant.

Artikel 4 - Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Betty’s Trimsalon is beperkt tot het bedrag van de overeenkomst en in elk geval tot een maximumbedrag van 500,- EUR. Betty’s Trimsalon is niet verantwoordelijk voor enige gevolgschade in hoofde van de klant of van enige derde. De klant blijft gedurende de behandeling zelf aansprakelijk voor het huisdier. De klant is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Betty’s Trimsalon of derden, veroorzaakt door het huisdier. Betty’s Trimsalon is niet aansprakelijk voor het weglopen of uitbreken van het huisdier, behoudens opzet of grove schuld in hoofde van Betty’s Trimsalon of haar aangestelden.

Artikel 5 - Retentierecht en eigendomsvoorbehoud

Betty’s Trimsalon kan de teruggave weigeren van alle producten, goederen en gelijk welke voorwerpen die in het kader van de opdracht zijn overhandigd, tot op het moment van de algehele betaling van alles wat Betty’s Trimsalon uit hoofde van de overeenkomst toekomt.Alle bij Betty’s Trimsalon bestelde goederen en materialen blijven eigendom van Betty’s Trimsalon tot op het moment van de algehele betaling van alles wat aan Betty’s Trimsalon uit hoofde van de overeenkomst toekomt, inclusief de later ontstane vorderingen. Wanneer de klant in gebreke blijft te betalen, is Betty’s Trimsalon zowel ten opzichte van de klant, als ten opzichte van enige derde gerechtigd, om zijn eigendomsrecht en de teruggave van de goederen te vorderen zonder hiervoor in rechte te moeten optreden. Alle hiervoor gedane kosten worden door Betty’s Trimsalon in rekening gebracht.

Artikel 6 - Opzegging en beëindiging

Opdrachten kunnen slechts worden herroepen met de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Betty’s Trimsalon die zich het recht voorbehoudt zijn toestemming hiertoe te weigeren, behoudens naleving van de hieronder geformuleerde voorwaarden. Hierbij kan de opdracht slechts voorafgaand worden herroepen mits het in acht nemen van een termijn van 14 dagen. De opzegging wordt in dat geval per aangetekend schrijven aan Betty’s Trimsalon gemeld. Niet-naleving van deze termijn en deze voorwaarden brengt de verschuldigdheid mee van de helft van de in de offerte vermelde prijs, die door Betty’s Trimsalon in rekening wordt gebracht, alsook alle effectief gemaakte kosten.Indien een opdracht wordt herroepen, opgezegd of eenzijdig beëindigd door de klant, nadat Betty’s Trimsalon de opdracht reeds heeft aangevat en prestaties werden uitgevoerd, dan zal de overeengekomen prijs integraal verschuldigd zijn, overeenkomstig de opgestelde offerte.

Artikel 7 – Nietigheid

Wanneer een van de clausules van deze algemene verkoopsvoorwaarden nietig zou zijn, heeft dit geen enkele invloed op de rechtsgeldigheid van de overige clausules.

Artikel 8 – Privacy

Hiervoor kan worden verwezen naar onze privacy policy:
www.bettystrimsalon.be/privacybeleid

Artikel 9 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Elke betwisting die valt onder de toepassing van deze algemene voorwaarden zal worden beslecht volgens de regels van het Belgisch recht. Alle betwistingen uit hoofde van deze overeenkomst worden bij uitsluiting beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Bijzondere voorwaarden
Trimsalon en voedingsadvies

Artikel 10 – Aanbieden huisdier - aanvaarding klant

De klant dient bij het aanbieden van diens huisdier steeds melding te maken van de gezondheidstoestand van het huisdier, alsook van eventuele gedragsproblemen en eventuele allergieën. Indien het huisdier in het verleden labiel, instabiel of agressief gedrag heeft vertoond, dient de klant hiervan steeds melding te maken bij de aanbieding van het huisdier aan Betty’s Trimsalon.

Bij aanbieding van het huisdier dient dit vrij te zijn van teken, vlooien en klitten. Indien toch teken, vlooien of klitten worden vastgesteld, kan dit ertoe leiden dat een bijkomende behandeling/verzorging dient te worden toegepast, wat leidt tot betaling van de in de prijslijst opgenomen supplementen. De aanwezigheid van klitten kan ertoe leiden dat het huisdier zeer kort dient te worden geschoren. De aanwezigheid van teken, vlooien of klitten kan ook een reden zijn om de verzorging te weigeren of stop te zetten. Indien de praktijk dient te worden ontsmet, zal een bijkomend supplement worden aangerekend aan de klant zoals bepaald in de prijslijst. Het is in dit geval aan de klant om ook de eigen materialen en woning te ontsmetten. Betty’s Trimsalon behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om voorafgaand of tijdens een behandeling een klant en/of huisdier te weigeren, bijvoorbeeld omwille van het gedrag, de gezondheid en/of toestand van het huisdier, ter bescherming van de fysieke integriteit van de verzorger, het gedrag van de klant ten aanzien van Betty’s Trimsalon of haar verzorgers, etc.

Betty’s Trimsalon maakt steeds voorbehoud wat betreft de bestaande toestand van het huisdier, in het bijzonder reeds bestaande verwondingen of aandoeningen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om het huisdier voorafgaand aan de behandeling te inspecteren en melding te maken van verwondingen of aandoeningen.

Artikel 11 – Annulering afspraak – niet opdaagbeleid

Een gemaakte afspraak kan tot uiterlijk 24 uren voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Indien een klant niet opdaagt voor een gemaakte afspraak en nalaat deze te annuleren, behoudt Betty’s Trimsalon zich het recht voor om vergoeding te bekomen overeenkomstig de algemene voorwaarden. Alsook behoudt Betty’s Trimsalon zich het recht voor deze klant in de toekomst te weigeren.

Artikel 12 – Praktische regeling afzetten en ophalen huisdier

De klant dient het huisdier aan te bieden op het op voorhand afgesproken tijdstip. Het huisdier dient steeds aangelijnd te worden aangeboden.Bij inontvangstname wordt door Betty’s Trimsalon aan de klant een indicatie gegeven van de trimduur. Deze trimduur is indicatief en hangt af van diverse factoren, zoals bijvoorbeeld het gedrag van het huisdier.

Artikel 13 – Inspanningsverbintenis - klachten

Bij het verzorgen van huisdieren is Betty’s Trimsalon afhankelijk van diverse onzekere factoren, zowel in hoofde van het huisdier als de klant. Betty’s Trimsalon zal zich uiteraard steeds inspannen om het best mogelijke resultaat te bereiken, doch er kan geen garantie worden geboden op een perfect resultaat. Klachten dienen te worden geformuleerd en overgemaakt aan Betty’s Trimsalon binnen een periode van 48 uren na beëindiging van de verzorging. Latere klachten kunnen niet worden aanvaard.

Artikel 14 – Eerste hulp - verwonding

Het aanbieden van het huisdier houdt in dat de klant de inschatting heeft gemaakt of zijn huisdier behandelbaar is en de nodige stress aankan, die een verzorging steeds met zich meebrengt.De klant dient het huisdier steeds voorafgaand te controleren op klitten en eventuele aanwezige klitten te ontdoen. De aanwezigheid van klitten kan leiden tot schaafwonden of scheerbrand.Bij de vaststelling van een reeds bestaande wonde bij het huisdier of verwonding van het huisdier tijdens de verzorging, wordt onmiddellijk contact opgenomen met de klant. Er wordt in een dergelijk geval de klant verzocht op eigen verantwoordelijkheid en kosten contact op te nemen met een dierenarts. Betty’s Trimsalon en haar verzorgers zullen in een dergelijk geval hoogstens de eerste noodzakelijke zorgen aanbieden. Het is aan de klant om vervolgens het dier de nodige zorgen toe te dienen, al dan niet met de tussenkomst van een dierenarts. Indien een verband door Betty’s Trimsalon wordt aangebracht, dient de klant dit uiterlijk binnen de 12 uren te vervangen.

Artikel 15 – Foto’s en sociale media

Betty’s Trimsalon is gemachtigd foto’s te nemen van het huisdier voor, tijdens en na de verzorging. Deze foto’s kunnen worden gebruikt voor reclamedoeleinden, onder meer op de website en/of sociale media van Betty’s Trimsalon.